SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

 

logo pa tbn

 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Nomor : W22-A11/41/PS.01/SK/06/2019

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Menimbang

:

Bahwa dengan adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Penunjukan Koordinator Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tabanan;

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/80/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

:

:

:

:

:

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor : Nomor : W22-A11/09/PS.01/SK/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019

Menunjuk Pejabat yang amanya tersebut pada lajur 2 masing-masing sebagai   Koordinator Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang, sebagaimana tersebut pada lajur 4.

Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawsannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tabanan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

           

         Ditetapkan di     : Tabanan

         Pada Tanggal    : 10 Juni 2019

         Ketua,

                                                                                  Sutaji, S.H, M.H.

          NIP. 19680809.199203.1.003

Tembusan :


Lampiran       : Surat Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Nomor                        : W22-A11/41/PS.01/SK/06/2019

Tanggal          : 10 Juni 2019

NO

NAMA/NIP

JABATAN

DITUNJUK SEBAGAI

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

NIP. 198003012006042004

Wakil Ketua/Hakim Pratama Utama

-            Koordinator Hakim Pengawas Bidang

2.

Dian Khairul Umam, S.H.I.

NIP. 198505012009121003

Hakim Pratama Madya

-            Pengawas Bidang Administrasi Persidangan

-            Pengawas Bidang Administrasi Perkara

3.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

NIP. 197611112011011009

Hakim Pratama Madya

-            Pengawas Bidang Administrasi Umum di Kesekretariatan

-            Pengawas Bidang Pelayanan Publik

                                                                                                                                                                                        Ketua,

 

 

                                                                                                                                                                                       Sutaji, S.H, M.H.

                                                                                                                                                                      NIP.  19680809.199203.1.003